Rybník Strpský

R.ST.06
Lokalizace: 49.133472N 14.23395E
Rozloha: 202,563 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Soustava rybníků
Nadmořská výška: 399 - 425 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rybník a soustava rybníků v okolí Černoháje – Strpský, Nový u Černoháje, Velký Černoháj, Lukovec, Škornička, Mlýnský, Kovanický a Bukový v sousedství mokřadu Radomilická mokřina. Jedná se o soustavu rybníků s nesouvislými litorálními porosty rákosin (rákos a orobinec). Rybníky jsou podle podmínek významnými shromaždišti či tahovými zastávkami vodního ptactva.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,671 ha 0,33 4
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 2,927 ha 1,44 4
M3 Vegetace vytrvalých obojživelných bylin 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0,322 ha 0,16 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3,197 ha 1,58 3,68
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 1,141 ha 0,56 1,88
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 1,628 ha 0,8 4
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 37,879 ha 18,7 3,7
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 7,249 ha 3,58 1,74
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 3,959 ha 1,95 2,87
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,914 ha 0,45 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,224 ha 0,11 3,24
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 92,357 ha 45,59 3,39
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,195 ha 0,1 4
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,088 ha 0,04 4
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,024 ha 0,01 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Nycticorax nycticorax kvakoš noční Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Remiz pendulinus moudivláček lužní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Motacilla flava konipas luční Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2016
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Acrocephalus arundinaceus rákosník velký Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Dryobates minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Larus michahellis racek středomořský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2017
Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2018
První 1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 30 - 45 z 88

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.