Záhorský rybník

R.ST.02
Lokalizace: 49.145501N 14.120251E
Rozloha: 46.021 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 399 - 420 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rybník s rozsálými litorálními rákosovými porosty sv. Phragmition communis, s porosty vysokých ostřic sv. Caricion gracilis. Ve výtopě dále vlhké louky sv. Molinion, porosty nízkých ostřic sv. Caricion fuscae, bažinné vrbiny sv. Salicion cinereae a bažinné olšiny sv. Alnion glutinosae.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.020 ha 0.04 4
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.324 ha 2.88 2.27
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.086 ha 0.19 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 12.524 ha 27.21 1.7
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2.369 ha 5.15 1.07
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3.475 ha 7.55 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.455 ha 0.99 4
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 3.481 ha 7.56 2.85
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 1.143 ha 2.48 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.416 ha 0.9 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Cévnaté rostliny Cicuta virosa rozpuk jízlivý -- -- Ohrožený (EN) -- 2005
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- -- -- 2012

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.