Záhorský rybník

R.ST.02
Lokalizace: 49.145501N 14.120251E
Rozloha: 46,021 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 399 - 420 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rybník s rozsálými litorálními rákosovými porosty sv. Phragmition communis, s porosty vysokých ostřic sv. Caricion gracilis. Ve výtopě dále vlhké louky sv. Molinion, porosty nízkých ostřic sv. Caricion fuscae, bažinné vrbiny sv. Salicion cinereae a bažinné olšiny sv. Alnion glutinosae.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,020 ha 0,04 4
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1,324 ha 2,88 2,27
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,086 ha 0,19 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 12,524 ha 27,21 1,7
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2,369 ha 5,15 1,07
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3,475 ha 7,55 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,455 ha 0,99 4
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 3,481 ha 7,56 2,85
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 1,143 ha 2,48 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,417 ha 0,9 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2014
Obojživelníci Pelophylax ridibundus skokan skřehotavý Kriticky ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Obojživelníci Pelophylax esculentus skokan zelený Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Ptáci Dendrocopos minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Tringa ochropus vodouš kropenatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Corvus corone vrána černá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.