Dolejší a Hořejší rybník

R.ST.01
Lokalizace: 49.435863N 13.810983E
Rozloha: 142,361 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: EVL, PP, PR
Nadmořská výška: 447 - 468 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Na Hořejším rybníku rozsáhlé rákosiny (sv. Phragmition communis) a porosty vysokých ostřic (sv. Caricion gracilis), fragmenty vlhkých luk (sv. Molinion) a vegetace vodní hladiny (sv. Nymphaeion albae). Na severozápadní břeh rybníka navazuje les Bažantnice. V inundaci severního přítoku rybníka jsou lužní doubravy, na mírných elevacích smíšené porosty charakteru dubových bučin. V jihovýchodní výtopě Dolejšího rybníka je cenná rašeliništní vegetace sv. Caricion lasiocarpae, Cicution virosae, porosty bažinných vrbin sv. Salicion cinereae.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,036 ha 0,03 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 9,631 ha 6,77 2,32
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 17,866 ha 12,55 2,5
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 29,909 ha 21,01 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,383 ha 0,97 3,95
L1 Mokřadní olšiny -- -- 14,145 ha 9,94 1,76
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 4,356 ha 3,06 1,72
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,672 ha 0,47 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 7,547 ha 5,3 1,27
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 4,833 ha 3,39 2,21
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 6,795 ha 4,77 3,58
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5,255 ha 3,69 2,97
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,034 ha 0,02 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2020
Ptáci Calidris pugnax jespák bojovný -- ČR, BD II -- -- 2018
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2020
Mechorosty Sphagnum teres rašeliník oblý -- HD V -- -- 2013
Ptáci Pluvialis apricaria kulík zlatý -- ČR, BD II -- -- 2013
Ptáci Tringa glareola vodouš bahenní -- BD I -- -- 2019
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2013
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2013
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2019
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Prunus serotina střemcha pozdní -- -- -- BL2 2013
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 109

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.