Mokřady v důlním území u Sokolova

R.SO.03
Lokalizace: 50.20253N 12.629347E
Rozloha: 79.599 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Jiné vodní a bažinné biotopy
Kanál, stoka, příkop
Nadmořská výška: 432 - 454 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Niva Lomnického potoka, výsypky Pastviny SV od Lomnice. Významná entomologická a batrachologická lokalita.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.170 ha 0.21 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.735 ha 0.92 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.025 ha 0.03 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.500 ha 0.63 2.08
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.564 ha 0.71 4
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.228 ha 0.29 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.816 ha 1.03 2
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 1.493 ha 1.88 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 19.060 ha 23.95 3.04

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2009
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Motýli Aporia crataegi bělásek ovocný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2009
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2004
Cévnaté rostliny Pyrola minor hruštička menší -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2009
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2009
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2004
Motýli Lycaena alciphron ohniváček modrolesklý -- -- Zranitelný (VU) -- 2001
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Symphoricarpos albus pámelník bílý -- -- -- BL2 2004
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2015
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 17

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.