Ohře (Šabina-Kadaň)

R.SO.01
Lokalizace: 50.273037N 12.99423E
Rozloha: 1 247,461 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Nadmořská výška: 283 - 500 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Součástí lokality je i NPP Údolí Ohře (32,8 ha). Převážně neregulovaná peřejnatá řeka v hlubokém údolí, silně zarostlá vodními makrofyty.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 8,377 ha 0,67 2,3
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,275 ha 0,02 1,92
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 3,794 ha 0,3 1,74
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,000 ha -- 2
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0,006 ha -- 1
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 4,113 ha 0,33 2,04
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 3,548 ha 0,28 2,61
T6.2B Bazifilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 6110 Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) 0,050 ha -- 1
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,063 ha 0,01 1
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,085 ha 0,01 2
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,005 ha -- 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,527 ha 0,04 1
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 21,418 ha 1,72 2,08
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 6,690 ha 0,54 2,6
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) -- -- 0,061 ha -- 1
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 57

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Bombus pascuorum -- Ohrožený -- -- -- 2014
Cévnaté rostliny Aurinia saxatilis -- -- -- -- -- 2011
Brouci Anthaxia candens -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2012
Lišejníky Pseudevernia furfuracea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2012
Ploštice Aphelocheirus aestivalis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Acanthis flammea -- -- -- -- -- 2012
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- -- BL2 2011
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2006
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2003
Ryby a mihule Leuciscus aspius bolen dravý -- HD II, HD V -- -- 2011
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1 2014
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Pinus nigra borovice černá -- -- -- BL2 2005
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 197

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.