Podhajská mokvaviska

R.SM.03
Lokalizace: 50.556923N 15.190661E
Rozloha: 19,956 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PR
Nadmořská výška: 258 - 282 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Bažiny a olšina, přecházející do doubravy jižně od rybníka Bažantník.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,605 ha 3,03 1
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 1,005 ha 5,04 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 2,088 ha 10,46 1
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,888 ha 4,45 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,444 ha 7,23 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,065 ha 0,33 1,02
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0,111 ha 0,55 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,871 ha 4,36 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,253 ha 1,27 2
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,530 ha 2,66 2,69
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,506 ha 2,53 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,868 ha 4,35 2,77
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0,404 ha 2,03 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2,343 ha 11,74 3,24
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4,070 ha 20,4 1,47

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Aphodius niger -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Netopýři Eptesicus nilssonii netopýr severní Silně ohrožený HD IV -- -- 2020
Netopýři Myotis alcathoe/emarginatus -- Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Netopýři Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2020
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2020
Netopýři Pipistrellus nathusii netopýr parkový Silně ohrožený HD IV -- -- 2020
Netopýři Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2020
Netopýři Pipistrellus pygmaeus netopýr nejmenší Silně ohrožený HD IV -- -- 2020
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2021
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 61

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.