Podtrosecké údolí

R.SM.02
Lokalizace: 50.522647N 15.2104E
Rozloha: 114,081 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: PP, PR
Nadmořská výška: 268 - 350 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Soustava rybníků s rákosinami, rašelinných a mokrých luk a lužních porostů. Některé menší lokality jsou chráněny (PR Rašeliniště Vidlák: přechodové minerotrofní rašeliniště v místě bifurkace vod), nebo jsou k ochraně navrhovány (Přibyl, rybník Věžák, údolí Žehrovky: kaňonovité údoli říčky Žehrovky se soustavou rybníků, rákosinami, mokrými loukami a olšinami).

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,971 ha 0,85 2,64
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,016 ha 0,01 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 3,021 ha 2,65 1,12
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,768 ha 0,67 2,58
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,062 ha 0,05 1,29
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,938 ha 0,82 3,33
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1,170 ha 1,03 2,12
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 23,751 ha 20,82 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 5,775 ha 5,06 1,51
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,169 ha 1,02 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 13,544 ha 11,87 1,17
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,631 ha 0,55 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,058 ha 0,05 1
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,274 ha 0,24 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 9,005 ha 7,89 1,34
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 27

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Dytiscus circumflexus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Triglochin palustre -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ryby a mihule Cobitis sp. -- -- HD II -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2010
Mechorosty Calliergon giganteum bařinatka obrovská -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2002
Cévnaté rostliny Listera ovata bradáček vejčitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Utricularia minor bublinatka menší -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2002
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2011
Cévnaté rostliny Liparis loeselii hlízovec Loeselův Kriticky ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2008
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2008
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 87

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.