Trčkov

R.RK.07
Lokalizace: 50.310585N 16.416286E
Rozloha: 115.656 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: NPR
Nadmořská výška: 733 - 977 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Přirozené smíšené porosty dřevin autochtonní provenience s převahou původního horského smrku, buku, vtroušeného klenu a s dosud vitální jedlí. Zrašelinělé kapsy ve svahových rašeliništích.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 58.341 ha 50.44 3.17
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.879 ha 0.76 4
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.005 ha -- 2
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.433 ha 0.37 4
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 8.069 ha 6.98 2.81
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.586 ha 0.51 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.369 ha 0.32 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.525 ha 1.32 2.86
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1.835 ha 1.59 2.07
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.084 ha 0.07 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.908 ha 0.79 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Aplotarsus incanus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Lišejníky Lecidea lithophila -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Strangospora pinicola -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Pyrenula nitida -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Lišejníky Pseudevernia furfuracea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Platismatia glauca -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Pertusaria pupillaris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Lišejníky Pertusaria leioplaca -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Lišejníky Parmelia submontana -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Lišejníky Ochrolechia androgyna -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Lišejníky Lepraria crassissima -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Lecanora argentata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Bacidina inundata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Lišejníky Graphis scripta -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Lišejníky Enterographa zonata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 101

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.