Louky v NPR Bukačka

R.RK.06
Lokalizace: 50.334169N 16.374778E
Rozloha: 16,381 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPR
Nadmořská výška: 900 - 1000 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Předmětem ochrany v NPR Bukačka je pralesovitá bučina, luční část rezervace tvoří přirozená mokřadní louka se značným výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 10,110 ha 61,72 2,29
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,122 ha 0,75 1
L5.2 Horské klenové bučiny 9140 Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem – Acer a šťovíkem horským – Rumex arifolius) 0,429 ha 2,62 2
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0,423 ha 2,58 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,557 ha 3,4 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,184 ha 1,12 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,103 ha 0,63 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,694 ha 4,23 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (<i>Juniperus communis</i>) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,386 ha 2,36 1,4
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0,688 ha 4,2 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,310 ha 1,89 3
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,104 ha 0,63 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Platismatia glauca -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Bacidina inundata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Netopýři Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2013
Lišejníky Verrucaria funckii -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Lišejníky Verrucaria aquatilis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Lišejníky Verrucaria aethiobola -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Lišejníky Pseudevernia furfuracea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Ochrolechia androgyna -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Lišejníky Lecidea lithophila -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Lecanora argentata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Lecania furfuracea -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2011
Lišejníky Graphis scripta -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Lišejníky Chaenotheca trichialis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Biatora efflorescens -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Lišejníky Arthonia spadicea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 62

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.