Rašeliniště Kačerov

R.RK.03
Lokalizace: 50.240293N 16.384937E
Rozloha: 26.783 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 684 - 765 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Vrchovištní rašeliniště se vytvořilo kolem několika pramenů na podloží algonkických migmatitů a ortorul, původní podzolované půdy jsou silně zrašelinělé. Květena je velmi bohatá a plochy vlastní prameništní vegetace jsou poměrně rozsáhlé. Rezervace je tvořena prameništní rašelinnou loukou s porostem olše, částečně smrku a břízy, s udržovanými holinami v nejmokřejších částech.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.027 ha 0.1 3
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0.515 ha 1.92 2.55
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4.501 ha 16.81 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.091 ha 0.34 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.010 ha 0.04 3
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.094 ha 0.35 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 5.612 ha 20.95 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.363 ha 1.36 3
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.058 ha 0.22 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.308 ha 1.15 2.29
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.000 ha -- 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 11.307 ha 42.22 2
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.000 ha -- 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Auletobius sanguisorbae -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Cryptocephalus decemmaculatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2007
Brouci Rhinoncus henningsi -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Sclerophaedon carniolicus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Stenocarus cardui -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Houby Russula alnetorum holubinka olšinná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Cévnaté rostliny Hieracium maculatum jestřábník skvrnitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Cévnaté rostliny Telekia speciosa kolotočník ozdobný -- -- -- BL2 2006
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Houby Leccinum variicolor kozák barvoměnný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2007
Houby Aleuria aurantia mísenka oranžová -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 35

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.