Rybníky u Broumaru

R.RK.01
Lokalizace: 50.269352N 16.136421E
Rozloha: 159,644 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: PP
Nadmořská výška: 275 - 305 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Soustava 3 rybníků (Broumar, Semechnický, Podchlumský) s podmáčenými křovinami, rákosinami, ostřicovými loukami v kulturní zemědělské krajině. Z botanického hlediska je cenné území okolo rybníka Broumaru (hlavně Caricetum davallianae, C. diandrae), méně už pak okolí Podchlumského rybníka. Významná tahová zastávka ptáků při překonávání Orlických hor.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 4,886 ha 3,06 2,28
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,533 ha 0,33 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 72,397 ha 45,35 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,004 ha -- 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 10,523 ha 6,59 1,09
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 4,987 ha 3,12 1,5
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 11,237 ha 7,04 1,15
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 1,580 ha 0,99 4
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0,760 ha 0,48 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 5,290 ha 3,31 2,38
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,986 ha 0,62 2,05
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,552 ha 0,35 1,17
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0,092 ha 0,06 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 4,704 ha 2,95 2
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2,795 ha 1,75 1,65
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Aquilegia vulgaris orlíček obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Coloeus monedula kavka obecná Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Ficedula hypoleuca lejsek černohlavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Falco subbuteo ostříž lesní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2011
Ptáci Emberiza calandra strnad luční Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Dendrocopos minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Cardamine dentata řeřišnice bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 117

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.