Rybníky u Broumaru

R.RK.01
Lokalizace: 50.269352N 16.136421E
Rozloha: 159,644 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: PP
Nadmořská výška: 275 - 305 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Soustava 3 rybníků (Broumar, Semechnický, Podchlumský) s podmáčenými křovinami, rákosinami, ostřicovými loukami v kulturní zemědělské krajině. Z botanického hlediska je cenné území okolo rybníka Broumaru (hlavně Caricetum davallianae, C. diandrae), méně už pak okolí Podchlumského rybníka. Významná tahová zastávka ptáků při překonávání Orlických hor.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,004 ha -- 4
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0,092 ha 0,06 2
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,214 ha 0,13 2,06
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,533 ha 0,33 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,552 ha 0,35 1,17
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0,760 ha 0,48 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,986 ha 0,62 2,05
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 1,580 ha 0,99 4
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2,795 ha 1,75 1,65
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 4,704 ha 2,95 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 4,886 ha 3,06 2,28
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 4,987 ha 3,12 1,5
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 5,290 ha 3,31 2,38
L1 Mokřadní olšiny -- -- 10,523 ha 6,59 1,09
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 11,237 ha 7,04 1,15
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Anser sp. -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2013
Ptáci Turdus iliacus drozd cvrčala Silně ohrožený -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2015
Ptáci Upupa epops dudek chocholatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Liparis loeselii hlízovec Loeselův Kriticky ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2013
Cévnaté rostliny Pyrus pyraster hrušeň polnička -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Tadorna tadorna husice liščí -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Anas penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2018
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 117

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.