Srbečské rybníky

R.RA.04
Lokalizace: 50.218353N 13.845173E
Rozloha: 75.935 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Soustava rybníků
Nadmořská výška: 307 - 529 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Soustava rybníků na Srbečském potoce (horní tok potoka Bakovského) leží v teplém údolí Džbánské pahorkatiny. Podél potoka mezi rybníky jsou hojné enklávy vrb, rákosu a orobince. Na rybníku Babinec roste vzácná prustka obecná. V nádržích a okolních mokřadech je mimořádně bohaté naleziště mnoha druhů žab. Jedna z nejzajímavějších a nejbohatších ornitologických lokalit regionu.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.007 ha 0.01 4
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.406 ha 0.53 4
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 3.066 ha 4.04 1
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.055 ha 0.07 1
R1.3 Lesní pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 1.348 ha 1.78 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.235 ha 0.31 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.495 ha 0.65 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.638 ha 2.16 2.38
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 8.406 ha 11.07 3.26
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.060 ha 0.08 3
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.001 ha -- 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.420 ha 0.55 3.07
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.812 ha 1.07 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 10.240 ha 13.49 3.53
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.332 ha 0.44 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Acasis appensata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Neottia nidus-avis hlístník hnízdák -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Lilium martagon lilie zlatohlavá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2011
Cévnaté rostliny Cephalanthera damasonium okrotice bílá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2010
Cévnaté rostliny Juglans regia ořešák královský -- -- -- GL 2011
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2011
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 25

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.