Mšecké rybníky

R.RA.03
Lokalizace: 50.193724N 13.901992E
Rozloha: 296.962 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Soustava rybníků
Nadmořská výška: 396 - 448 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Jedná se o soustavu rybníků průtočných potokem Kačák (Lodenický, Jopád, Červený, Nový, Pilský, Mlýnský, Punčocha, Velký Bucek, Malý Bucek). Součástí rybniční soustavy jsou poměrně rozsáhlé plochy rákosu a orobince. Rybníky jsou bohatě lemovány zbytky květnatých luk (se vstavači, upolínem, stulíkem atd.).

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 3.923 ha 1.32 4
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.597 ha 0.2 1
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.180 ha 0.06 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.017 ha 0.01 4
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.816 ha 0.95 3
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 10.930 ha 3.68 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.757 ha 0.59 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.406 ha 0.14 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2.491 ha 0.84 1.61
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 18.364 ha 6.18 2.14
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0.502 ha 0.17 3
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 10.764 ha 3.62 2.24
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 5.794 ha 1.95 2.22
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 6.004 ha 2.02 2.06
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 35.002 ha 11.79 2.86
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 17

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Limosella aquatica blatěnka vodní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2001
Cévnaté rostliny Neottia nidus-avis hlístník hnízdák -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Měkkýši Pisidium milium hrachovka prosná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2001
Cévnaté rostliny Ulmus minor jilm habrolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2014
Cévnaté rostliny Viburnum lantana kalina tušalaj -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Cévnaté rostliny Telekia speciosa kolotočník ozdobný -- -- -- BL2 2014
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Phalacrocorax carbo kormorán velký -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Lilium martagon lilie zlatohlavá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 46

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.