Nad zavírkou

R.PT.06
Lokalizace: 49.128498N 13.658056E
Rozloha: 23.939 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 823 - 950 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Mozaika prameništní, luční a rašeliništní vegetace na jižních svazích Javorníku, s bohatým souborem chráněných a ohrožených druhů. Společenstva sv. Cardamino-Montion, Sphagno-Tomenthypnion, Caricion fuscae, C. demissae, Polygono-Trisetion.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.278 ha 1.16 1.82
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.021 ha 0.09 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 5.652 ha 23.61 1.86
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.272 ha 1.14 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.609 ha 2.54 1.43
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1.058 ha 4.42 1.01
T2.3A Podhorské a horské smilkové trávníky s rozptýlenými porosty jalovce obecného (Juniperus communis) 5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 0.026 ha 0.11 2.5
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 1.399 ha 5.84 1.08
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.504 ha 2.11 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.828 ha 3.46 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.087 ha 4.54 1.08
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3.174 ha 13.26 2.02

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2014
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2013
Cévnaté rostliny Triglochin palustre -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Cévnaté rostliny Centaurea pseudophrygia -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Isolepis setacea bezosetka štětinovitá -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Listera ovata bradáček vejčitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Dianthus superbus subsp. superbus hvozdík pyšný pravý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2008
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Hieracium floribundum jestřábník květnatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Hieracium aurantiacum jestřábník oranžový -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Iris sibirica kosatec sibiřský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2008
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 55

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.