Kralovické louky

R.PT.01
Lokalizace: 49.007529N 14.084176E
Rozloha: 16,299 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 582 - 700 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Luční prameniště a prameništní rašeliniště, mezofilní přirozené svahové louky v údolí Zlatého potoka u Chrobol. Rašelinná luční společenstva sv. Caricion fuscae, C. demissae, Sphagno warnstorfiani-Tomenthypnion, přirozené louky sv. Molinion. Velké bohatství bezobratlých živočichů vázaných na přirozené luční květnaté porosty.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,302 ha 1,85 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,005 ha 0,03 2
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,000 ha -- 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 5,506 ha 33,78 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2,923 ha 17,93 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,183 ha 1,12 1,22
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,155 ha 0,95 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,447 ha 2,74 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,071 ha 0,44 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 2,030 ha 12,45 1,79
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,478 ha 2,93 3,77
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,365 ha 2,24 3
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,566 ha 3,47 2
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0,071 ha 0,44 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Triglochin palustre -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Listera ovata bradáček vejčitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Měkkýši Euconulus praticola kuželík tmavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Carex davalliana ostřice Davallova Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Cévnaté rostliny Carex hartmanii ostřice Hartmanova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Carex pulicaris ostřice blešní Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Cévnaté rostliny Carex flava ostřice rusá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Carex umbrosa ostřice stinná -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Willemetia stipitata pleška stopkatá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis subsp. majalis prstnatec májový pravý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Serratula tinctoria srpice barvířská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 27

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.