Střela

R.PS.02
Lokalizace: 50.024377N 13.295987E
Rozloha: 99,963 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 370 - 467 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Meandry v kaňonovitém údolí.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 2,815 ha 2,82 2,22
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 2,742 ha 2,74 1,44
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,420 ha 0,42 2,55
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,592 ha 0,59 2
M1.4 Říční rákosiny -- -- 10,865 ha 10,87 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,252 ha 0,25 3
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,162 ha 0,16 4
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 6,209 ha 6,21 2
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,149 ha 0,15 3,75
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,130 ha 0,13 2,56
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,552 ha 1,55 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 12,194 ha 12,2 1,91
S2B Pohyblivé sutě kyselých hornin 8150 Středoevropské silikátové sutě 0,438 ha 0,44 3,85
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 1,193 ha 1,19 1,6
T6.1A Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty s převahou netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0,084 ha 0,08 1,02
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 21

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Aconitum variegatum oměj pestrý Ohrožený -- -- -- 2014
Cévnaté rostliny Galeopsis ladanum konopice širolistá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Veronica hederifolia rozrazil břečťanolistý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2012
Cévnaté rostliny Solidago gigantea zlatobýl obrovský -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Silene otites silenka ušnice -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Pyrus pyraster hrušeň polnička -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Juniperus communis jalovec obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Jovibarba globifera netřesk výběžkatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2014
Cévnaté rostliny Hieracium schmidtii jestřábník bledý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2012
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1, 1143/2014 2014
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 33

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.