Střela

R.PS.02
Lokalizace: 50.024377N 13.295987E
Rozloha: 99.963 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 370 - 467 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Meandry v kaňonovitém údolí.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 4.030 ha 4.03 1.26
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.130 ha 0.13 2.56
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0.045 ha 0.05 2
T6.1A Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty s převahou netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0.084 ha 0.08 1.02
L8.1A Boreokontinentální bory, lišejníkové porosty na píscích 91T0 Středoevropské lišejníkové bory 0.730 ha 0.73 1
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 2.742 ha 2.74 1.44
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.552 ha 1.55 1
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.294 ha 0.29 3
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 6.209 ha 6.21 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.252 ha 0.25 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 12.194 ha 12.2 1.91
S2B Pohyblivé sutě kyselých hornin 8150 Středoevropské silikátové sutě 0.438 ha 0.44 3.85
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.592 ha 0.59 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.163 ha 0.16 4
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.778 ha 0.78 2.01
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 21

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2014
Cévnaté rostliny Carduus nutans bodlák nicí -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1 2014
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2014
Cévnaté rostliny Anthericum liliago bělozářka liliovitá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Berberis vulgaris dřišťál obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Pyrus pyraster hrušeň polnička -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Cytisus scoparius janovec metlatý -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Hieracium schmidtii jestřábník bledý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2012
Cévnaté rostliny Antennaria dioica kociánek dvoudomý -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Galeopsis ladanum konopice širolistá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Festuca pallens kostřava sivá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Amaranthus powellii laskavec zelenoklasý -- -- -- BL3 2012
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 38

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.