Sázava

R.PH.01
Lokalizace: 49.863745N 14.921147E
Rozloha: 724,417 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 197 - 378 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Řeka meandrující krajinou pahorkatinného rázu, místy v hlubokém kaňonovitém údolí. Jedná se o tok Sázavy mezi městem Sázava a ústím do Vltavy.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,002 ha -- 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,012 ha -- 3
S2B Pohyblivé sutě kyselých hornin 8150 Středoevropské silikátové sutě 0,018 ha -- 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,058 ha 0,01 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,072 ha 0,01 2,72
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,130 ha 0,02 2
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,165 ha 0,02 1,67
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0,200 ha 0,03 2,18
K4A Nízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster 40A0 Kontinentální opadavé křoviny 0,201 ha 0,03 1,85
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,244 ha 0,03 2,42
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,297 ha 0,04 3,18
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,462 ha 0,06 2,5
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,569 ha 0,08 2,98
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,814 ha 0,11 2,29
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,838 ha 0,12 2,15
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 28

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Cévnaté rostliny Pinus nigra borovice černá -- -- -- BL2 2016
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2016
Ptáci Upupa epops dudek chocholatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2014
Ploštice Aphelocheirus aestivalis hlubenka skrytá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ryby a mihule Rhodeus amarus hořavka duhová -- HD II Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Měkkýši Pisidium supinum hrachovka obrácená -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Mareca penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2019
Cévnaté rostliny Juniperus communis jalovec obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Hieracium schmidtii jestřábník bledý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Sorbus aria jeřáb muk -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 118

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.