Sázava

R.PH.01
Lokalizace: 49.863745N 14.921147E
Rozloha: 724,417 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 197 - 378 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Řeka meandrující krajinou pahorkatinného rázu, místy v hlubokém kaňonovitém údolí. Jedná se o tok Sázavy mezi městem Sázava a ústím do Vltavy.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,838 ha 0,12 2,15
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,002 ha -- 2
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 1,039 ha 0,14 2,64
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 4,626 ha 0,64 3,76
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,165 ha 0,02 1,67
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,864 ha 0,12 4
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 6,522 ha 0,9 2,62
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,297 ha 0,04 3,18
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 11,056 ha 1,53 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 98,312 ha 13,57 2,78
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,130 ha 0,02 2
K4A Nízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster 40A0 Kontinentální opadavé křoviny 0,201 ha 0,03 1,85
S2B Pohyblivé sutě kyselých hornin 8150 Středoevropské silikátové sutě 0,018 ha -- 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,814 ha 0,11 2,29
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0,200 ha 0,03 2,18
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 28

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Lucanus cervus roháč obecný Ohrožený HD II Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Aurinia saxatilis subsp. arduini tařice skalní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Phytolacca esculenta líčidlo jedlé -- -- -- BL2 2020
Cévnaté rostliny Carex humilis ostřice nízká -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Symphoricarpos albus pámelník bílý -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Sorbus aria jeřáb muk -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Solidago gigantea zlatobýl obrovský -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Rudbeckia laciniata třapatka dřípatá -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Reynoutria sachalinensis křídlatka sachalinská -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Pinus nigra borovice černá -- -- -- BL2 2016
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 118

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.