Sázava

R.PH.01
Lokalizace: 49.863745N 14.921147E
Rozloha: 724,417 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 197 - 378 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Řeka meandrující krajinou pahorkatinného rázu, místy v hlubokém kaňonovitém údolí. Jedná se o tok Sázavy mezi městem Sázava a ústím do Vltavy.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,838 ha 0,12 2,15
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,002 ha -- 2
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 0,947 ha 0,13 2
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0,033 ha -- 1
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 5,041 ha 0,7 3,62
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,165 ha 0,02 1,67
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,864 ha 0,12 4
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 6,022 ha 0,83 1,97
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,297 ha 0,04 3,18
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) -- -- 0,186 ha 0,03 1
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 11,056 ha 1,53 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 101,739 ha 14,04 2,83
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,130 ha 0,02 2
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,541 ha 0,07 1
K4A Nízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster 40A0 Kontinentální opadavé křoviny 0,391 ha 0,05 2,49
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 30

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ploštice Aphelocheirus aestivalis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Měkkýši Viviparus viviparus bahenka pruhovaná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2013
Cévnaté rostliny Pinus nigra borovice černá -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Anthericum ramosum bělozářka větevnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2016
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2009
Cévnaté rostliny Berberis vulgaris dřišťál obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Měkkýši Ena montana hladovka horská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2014
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ryby a mihule Rhodeus amarus hořavka duhová -- HD II Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Měkkýši Pisidium supinum hrachovka obrácená -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 114

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.