Sázava

R.PH.01
Lokalizace: 49.863745N 14.921147E
Rozloha: 724.417 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Nadmořská výška: 197 - 378 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Řeka meandrující krajinou pahorkatinného rázu, místy v hlubokém kaňonovitém údolí. Jedná se o tok Sázavy mezi městem Sázava a ústím do Vltavy.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.838 ha 0.12 2.15
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.002 ha -- 2
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 0.947 ha 0.13 2
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0.033 ha -- 1
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 5.041 ha 0.7 3.62
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.165 ha 0.02 1.67
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.864 ha 0.12 4
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 6.022 ha 0.83 1.97
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.297 ha 0.04 3.18
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) -- -- 0.186 ha 0.03 1
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 11.056 ha 1.53 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 101.739 ha 14.04 2.83
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.130 ha 0.02 2
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.541 ha 0.07 1
K4A Nízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster 40A0 Kontinentální opadavé křoviny 0.391 ha 0.05 2.49
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 30

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Aurinia saxatilis -- -- -- -- -- 2009
Ploštice Aphelocheirus aestivalis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- -- BL2 2004
Měkkýši Viviparus viviparus bahenka pruhovaná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2001
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2001
Ryby a mihule Leuciscus aspius bolen dravý -- HD II, HD V -- -- 2005
Motýli Limenitis camilla bělopásek dvouřadý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2001
Motýli Limenitis populi bělopásek topolový Ohrožený -- -- -- 2001
Cévnaté rostliny Anthericum ramosum bělozářka větevnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2009
Cévnaté rostliny Corydalis solida dymnivka plná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Cévnaté rostliny Berberis vulgaris dřišťál obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Cornus mas dřín jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 120

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.