Jankovský potok

R.PE.04
Lokalizace: 49.461464N 15.359225E
Rozloha: 313.313 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: NPP
Nadmořská výška: 443 - 655 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Přirozený tok s balvanitým dnem a podmáčenými loukami v nivě. Jediná lokalita s výskytem perlorodky říční na Českomoravské vrchovině. Vhodné podmínky pro její rozmnožování.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 3.925 ha 1.25 2.49
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 12.967 ha 4.14 2.05
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.861 ha 0.27 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 2.103 ha 0.67 2.57
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.022 ha 0.01 1
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.010 ha -- 1
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.020 ha 0.01 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1.675 ha 0.53 3.35
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 3.869 ha 1.23 1.96
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 8.792 ha 2.81 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 26.926 ha 8.59 2.06
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 8.777 ha 2.8 1.84
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 3.281 ha 1.05 1.57
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 6.590 ha 2.1 1.39
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.842 ha 0.27 3.2
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 27

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Triglochin palustre -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2007
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2013
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2014
Obojživelníci Rana lessonae -- -- -- -- -- 2016
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1 2012
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2005
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Ohrožený (EN) -- 2005
Houby Lentinus suavissimus houževnatec vonný -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Měkkýši Pisidium milium hrachovka prosná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Měkkýši Pisidium obtusale hrachovka tupá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 95

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.