Rybník Starý

R.PE.02
Lokalizace: 49.357958N 15.344837E
Rozloha: 24,762 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 600 - 654 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Kaskáda rybníčků s rašeliništěm a zarostlými neobdělávanými loukami.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,015 ha 0,06 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3,717 ha 15,01 1,13
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,395 ha 9,67 2,17
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,267 ha 1,08 1,5
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,936 ha 3,78 2,68
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,035 ha 0,14 4
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,231 ha 0,93 1,23
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,376 ha 1,52 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3,048 ha 12,31 1,52
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,969 ha 3,91 2,77
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,504 ha 6,07 2,25
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,091 ha 0,37 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,622 ha 2,51 1,92
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,955 ha 3,86 1,77

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Ryby a mihule Cyprinus carpio kapr obecný -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2012
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Carex diandra ostřice přioblá -- -- Ohrožený (EN) -- 2003
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2011
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2003
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Tephroseris crispa starček potoční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Ryby a mihule Pseudorasbora parva střevlička východní -- -- -- BL3, 1143/2014 2012
Cévnaté rostliny Euphrasia nemorosa světlík větvený -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Menyanthes trifoliata vachta trojlistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2003
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Calla palustris ďáblík bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2003

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.