Padrťské rybníky

R.PB.02
Lokalizace: 49.670036N 13.773932E
Rozloha: 925.744 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL
Nadmořská výška: 539 - 721 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 27.859 ha 3.01 3.51
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 8.199 ha 0.89 2
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.909 ha 0.1 1.51
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.068 ha 0.01 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 110.351 ha 11.92 3
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.174 ha 0.02 3.27
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 3.542 ha 0.38 3
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.726 ha 0.08 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 44.979 ha 4.86 2.39
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 6.355 ha 0.69 1.31
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 9.349 ha 1.01 1.74
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 58.151 ha 6.28 2.87
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 190.628 ha 20.59 2.63
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 9.085 ha 0.98 1.93
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 6.078 ha 0.66 2.11
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 27

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Myrmica vandeli -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Cévnaté rostliny Triglochin palustre -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2012
Lišejníky Ramalina fraxinea -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2009
Lišejníky Ramalina fastigiata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2009
Lišejníky Ramalina farinacea -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2007
Ptáci Gallinago media bekasina větší Ohrožený BD I -- -- 2016
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1 2014
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Motýli Aporia crataegi bělásek ovocný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2007
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2014
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 110

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.