Nemilany

R.OL.12
Lokalizace: 49.558592N 17.240427E
Rozloha: 11,929 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Nadmořská výška: 207 - 225 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,623 ha 5,23 2
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,256 ha 2,14 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Formica sp. -- Ohrožený -- -- -- 2012
Cévnaté rostliny Pinus nigra borovice černá -- -- -- BL2 2012
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2012
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2012
Cévnaté rostliny Equisetum variegatum přeslička různobarvá Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2012
Cévnaté rostliny Peucedanum alsaticum smldník alsaský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Helianthus tuberosus topinambur hlíznatý -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2 2012
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2012

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.