Údolí Bystřice

R.OL.11
Lokalizace: 49.595665N 17.302438E
Rozloha: 65,639 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Nadmořská výška: 213 - 295 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Komplex mokrých luk a olšin po obou březích toku Bystřice.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,537 ha 0,82 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,182 ha 0,28 2
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0,090 ha 0,14 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 1,027 ha 1,57 3
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,107 ha 0,16 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,019 ha 0,03 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,010 ha 0,01 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 13,242 ha 20,17 2,68
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 2,783 ha 4,24 3
M1.4 Říční rákosiny -- -- 2,262 ha 3,45 3,72

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ploštice Oxycarenus lavaterae -- -- -- -- BL3 2015
Ptáci Bombycilla garrulus brkoslav severní Ohrožený -- -- -- 2012
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2008
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Cévnaté rostliny Ulmus minor jilm habrolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2005
Ryby a mihule Cyprinus carpio kapr obecný -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2004
Ryby a mihule Carassius gibelio karas stříbřitý -- -- -- BL3 2004
Ptáci Coloeus monedula kavka obecná Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Vážky Gomphus vulgatissimus klínatka obecná -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Phalacrocorax carbo kormorán velký -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2014
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 43

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.