Terezské údolí

R.OL.09
Lokalizace: 49.589926N 17.022981E
Rozloha: 48,935 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 250 - 319 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Tři olšiny a k nim přiléhající mokré louky v Terezském údolí u Náměště na Hané. Údolí zahrnuje vlastní průlomové údolí říčky Šumice s vlhkými loukami a zachovalými zbytky olšin a na ně navazující přilehlé svahy.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 0,203 ha 0,41 2,3
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 1,219 ha 2,49 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2,642 ha 5,4 3,1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 4,066 ha 8,31 1,88
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 6,179 ha 12,63 2,43
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 4,103 ha 8,39 2,2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 5,508 ha 11,26 2
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 11,470 ha 23,44 1,01
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,002 ha -- 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Platydema violaceum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2011
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Motýli Euplagia quadripunctaria přástevník kostivalový -- HD II -- -- 2014
Korýši Astacus astacus rak říční Kriticky ohrožený HD V Ohrožený (EN) -- 2015
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2011
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Plazi Anguis fragilis slepýš křehký Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Protaetia speciosissima zlatohlávek skvostný Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.