Radeška

R.OL.07
Lokalizace: 49.624353N 17.528199E
Rozloha: 23,652 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Nadmořská výška: 589 - 633 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Levý přítok Odry s přilehlými lesními porosty od pramenných poloh (rašelinné louky) k ústí, reprezentujícímu horskou vegetaci centra Oderských vrchů se zastoupením druhů kamzičník rakouský, čarovník alpský a zimolez černý.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 5,890 ha 24,9 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,196 ha 5,06 2,89

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2013
Cévnaté rostliny Doronicum austriacum kamzičník rakouský Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2003
Cévnaté rostliny Tephroseris crispa starček potoční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.