Stará voda

R.OL.06
Lokalizace: 49.745922N 17.571158E
Rozloha: 20,254 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: PO
Nadmořská výška: 530 - 574 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Údolí Lazského potoka (severně od poutního kostela) včetně podmáčených luk v nivě potoka a lesních porostů a lučních formací na svazích.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,341 ha 1,68 2
M1.4 Říční rákosiny -- -- 1,791 ha 8,84 3,66
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,019 ha 0,09 2
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0,000 ha -- 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,595 ha 2,94 3,62
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,621 ha 3,07 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,140 ha 0,69 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,003 ha 0,01 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,978 ha 4,83 2
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0,028 ha 0,14 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,143 ha 0,71 3
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 2,156 ha 10,64 2,48
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,102 ha 0,5 3
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,002 ha 0,01 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,199 ha 0,98 2
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 18

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Symphoricarpos albus pámelník bílý -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Telekia speciosa kolotočník ozdobný -- -- -- BL2 2013
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2013
Motýli Coenonympha arcania okáč strdivkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Lycaena virgaureae ohniváček celíkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Obojživelníci Hyla arborea rosnička zelená Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2011
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 18

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.