Jestřabí

R.OL.05
Lokalizace: 49.635763N 17.483656E
Rozloha: 111,222 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Nadmořská výška: 599 - 656 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Mokrá louka napravo od silnice do Velké Střelné s výskytem společenstva Cirsietum rivularis, as. Scirpetum sylvatici a Iridetum sibiricae, které se řadí mezi nejvzácnější a nejcennější vegetační typy v zájmovém území.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,390 ha 0,35 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,068 ha 0,06 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,995 ha 0,89 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 6,378 ha 5,73 2,02
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,083 ha 0,07 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 12,030 ha 10,82 2,22
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 15,340 ha 13,79 2,42
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0,377 ha 0,34 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,168 ha 1,05 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2,637 ha 2,37 2,06
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,163 ha 0,15 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Limosella aquatica blatěnka vodní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2004
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Polemonium caeruleum jirnice modrá -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Cévnaté rostliny Iris sibirica kosatec sibiřský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Gladiolus imbricatus mečík střechovitý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Cirsium eriophorum pcháč bělohlavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2015
Cévnaté rostliny Hypochaeris maculata prasetník plamatý -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2011
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Veronica scutellata rozrazil štítkovitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 24

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.