Rybníky u Oder

R.NJ.01
Lokalizace: 49.645472N 17.845864E
Rozloha: 98,628 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Soustava rybníků
Nadmořská výška: 274 - 350 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Soustava menších, hospodářsky využívaných rybníků pod úpatím zlomové linie Nízkého Jeseníku. Na styku Moravské brány a Nízkého Jeseníku tvoří přirozený závěr lužní části Oderské nivy na přechodu do podhorské zóny toku.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0,552 ha 0,56 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,488 ha 0,49 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1,875 ha 1,9 2
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,352 ha 0,36 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 4,093 ha 4,15 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,776 ha 0,79 4
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 2,034 ha 2,06 2,53
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 12,103 ha 12,27 2,83

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Obojživelníci Bombina bombina × variegata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Botaurus stellaris bukač velký Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2017
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Nycticorax nycticorax kvakoš noční Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 54

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.