Loučeňské rybníčky

R.NB.08
Lokalizace: 50.300496N 15.02182E
Rozloha: 14,451 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 225 - 250 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,028 ha 0,19 2
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,004 ha 0,03 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,182 ha 1,26 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 6,645 ha 45,98 1,72
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,020 ha 0,14 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,121 ha 0,84 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,005 ha 0,03 4
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0,280 ha 1,94 2
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0,199 ha 1,38 2,39
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,012 ha 0,08 2
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 1,233 ha 8,53 1,97
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,607 ha 4,2 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Stejnokřídlí Stenocranus fuscovittatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Stejnokřídlí Sorhoanus assimilis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Stejnokřídlí Muellerianella extrusa -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Eleocharis quinqueflora bahnička chudokvětá Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Epipactis palustris kruštík bahenní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2008
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2008
Cévnaté rostliny Carex davalliana ostřice Davallova Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Carex hostiana ostřice Hostova Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Carex flava ostřice rusá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Carex lepidocarpa ostřice šupinoplodá Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Motýli Iphiclides podalirius otakárek ovocný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2008
Savci Muscardinus avellanarius plšík lískový Silně ohrožený HD IV -- -- 2008
Korýši Astacus astacus rak říční Kriticky ohrožený HD V Ohrožený (EN) -- 2008
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 29

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.