Na Bahnech u Tuchomi

R.NB.07
Lokalizace: 50.344547N 15.141193E
Rozloha: 57.090 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: PP
Nadmořská výška: 224 - 235 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Mokré louky podél Bahenského rybníka.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 19.762 ha 34.62 1.74
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.059 ha 0.1 3
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.464 ha 0.81 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.556 ha 0.97 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.185 ha 0.32 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.201 ha 0.35 2.19
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 7.762 ha 13.6 2.36
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.189 ha 2.08 1.3
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 4.518 ha 7.91 2.5
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.223 ha 0.39 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7.561 ha 13.24 2.26

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Listera ovata bradáček vejčitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Silaum silaus koromáč olešníkový -- -- Zranitelný (VU) -- 2004
Cévnaté rostliny Iris sibirica kosatec sibiřský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Symphytum bohemicum kostival český Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Lilium martagon lilie zlatohlavá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Arctium nemorosum lopuch hajní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Cévnaté rostliny Melittis melissophyllum medovník meduňkolistý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Mechorosty Ricciocarpos natans nalžovka plovoucí -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2014
Cévnaté rostliny Lemna trisulca okřehek trojbrázdý -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Aconitum variegatum oměj pestrý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Aquilegia vulgaris orlíček obecný -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 38

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.