Komárovský rybník

R.NB.06
Lokalizace: 50.506554N 15.084509E
Rozloha: 86,801 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: CHKO
Nadmořská výška: 251 - 293 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,078 ha 0,09 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 3,525 ha 4,06 2,04
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,277 ha 0,32 2
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0,167 ha 0,19 2
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0,202 ha 0,23 4
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,044 ha 0,05 2,05
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 4,784 ha 5,51 1,37
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,692 ha 0,8 3,93
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 7,635 ha 8,8 1,89
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,474 ha 0,55 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 10,629 ha 12,24 3,29
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 3,002 ha 3,46 2,32
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,030 ha 0,03 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 36,724 ha 42,31 4
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0,006 ha 0,01 2
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Lanius excubitor ťuhýk šedý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Luscinia svecica cyanecula slavík modráček středoevropský Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Mareca penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2018
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Motacilla flava konipas luční Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2019
Savci Myocastor coypus nutrie -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3, 1143/2014 2016
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2013
Brouci Othius volans -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
První 1 2 3 Poslední Zobrazeno: 15 - 30 z 40

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.