Vrť

R.NB.04
Lokalizace: 50.172339N 14.85982E
Rozloha: 29.041 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 178 - 191 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Staré labské rameno (již značně zazemněné) na aluviálních náplavech, tzv. červenkách, se starým dubojilmovým porostem. Reofilní a příbřežní vegetace (tok Labe). PR vyhlášená 1972.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 9.722 ha 33.48 3.72
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.005 ha 0.02 3
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.644 ha 2.22 2.16
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1.116 ha 3.84 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.300 ha 1.03 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.007 ha 0.02 2
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 12.788 ha 44.03 1.31
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0.117 ha 0.4 2.38
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.028 ha 0.1 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Acalles echinatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Brouci Platydema violaceum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Brouci Protaetia aeruginosa -- -- -- -- -- 2002
Brouci Trachodes hispidus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2014
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Malus sylvestris jabloň lesní -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Cévnaté rostliny Ulmus minor jilm habrolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Ulmus laevis jilm vaz -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Urtica urens kopřiva žahavka -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2014
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2014
Cévnaté rostliny Lemna trisulca okřehek trojbrázdý -- -- Zranitelný (VU) -- 2003
Cévnaté rostliny Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 22

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.