Mydlovarský luh

R.NB.02
Lokalizace: 50.172009N 14.917676E
Rozloha: 166.161 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 177 - 179 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Lužní les s meandrujícím Farským potokem a několika labskými tůněmi. Reofilní a příbřežní vegetace Labe. Lesní louky již zničeny intenzivním hnojením.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2.364 ha 1.42 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.431 ha 0.86 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1.916 ha 1.15 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1.140 ha 0.69 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 8.659 ha 5.21 3.28
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.224 ha 0.74 1.74
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.404 ha 0.24 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.784 ha 1.07 1.07
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.962 ha 0.58 3
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 123.022 ha 74.04 2.64
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.644 ha 0.39 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2001
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2014
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2006
Cévnaté rostliny Corydalis pumila dymnivka nízká -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2014
Ryby a mihule Rhodeus amarus hořavka duhová -- HD II Ohrožený (EN) -- 2013
Cévnaté rostliny Malus sylvestris jabloň lesní -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Ulmus minor jilm habrolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Ulmus laevis jilm vaz -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Vážky Gomphus vulgatissimus klínatka obecná -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 51

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.