Kopičácký a Dlouhopolský rybník

R.NB.01
Lokalizace: 50.167181N 15.320774E
Rozloha: 69,413 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Kanál, stoka, příkop
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: EVL, NPP, PO
Nadmořská výška: 228 - 244 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Dva rybníky obklopené pěchavovými slatinnými loukami.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,442 ha 0,64 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,868 ha 1,25 4
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,069 ha 0,1 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 10,549 ha 15,2 1,19
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,009 ha 0,01 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 24,753 ha 35,66 3
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 8,432 ha 12,15 3,25
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,192 ha 0,28 4
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 2,978 ha 4,29 2,21
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 5,344 ha 7,7 2,12

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Carex elata ostřice vyvýšená -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Carex hostiana ostřice Hostova Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Cévnaté rostliny Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Carex pulicaris ostřice blešní Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Carex riparia ostřice pobřežní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Carex viridula ostřice pozdní -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Centaurium pulchellum zeměžluč spanilá -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Cephalanthera damasonium okrotice bílá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Chlidonias hybrida rybák bahenní -- BD I Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2017
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Ciconia ciconia čáp bílý Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2015
Cévnaté rostliny Cnidium dubium jarva žilnatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
První 1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 30 - 45 z 160

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.