Dubno

R.NA.03
Lokalizace: 50.403643N 16.07072E
Rozloha: 70.165 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 276 - 314 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Komplex lužního lesa (habrové doubravy a jilmový luh), vlhkých luk a Zlíčského rybníka s rákosinami.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 12.231 ha 17.43 2.26
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1.891 ha 2.7 2
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.005 ha 0.01 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.970 ha 4.23 2.46
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.092 ha 2.98 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 4.866 ha 6.94 1.74
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.395 ha 1.99 1.98
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.164 ha 0.23 3.08
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 31.389 ha 44.74 1.44

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Episyron rufipes -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Dvoukřídlí Stratiomys potamida -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Ploštice Metatropis rufescens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2005
Ploštice Acompus rufipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Ploštice Acalypta carinata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2005
Ploštice Holcostethus sphacelatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2008
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Listera ovata bradáček vejčitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Motýli Limenitis camilla bělopásek dvouřadý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2001
Cévnaté rostliny Berberis vulgaris dřišťál obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Cévnaté rostliny Ophioglossum vulgatum hadí jazyk obecný Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2009
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Cévnaté rostliny Ulmus minor jilm habrolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 81

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.