Rozkoš

R.NA.02
Lokalizace: 50.378607N 16.072706E
Rozloha: 959,366 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Údolní nádrž
Nadmořská výška: 269 - 292 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Jedna z největších vodních ploch ve východních Čechách, má mimořádný význam především jako migrační zastávka pro vodní ptáky. Údolní nádrž vybudovaná v mělkém údolí potoka Rozkoš, v místě, kde se v minulosti nalézalo několik rybníků a poměrně rozlehlé plochy luk. Ve střední části území a v okolí Rovenského rybníka byly slatinné louky (Caricion gracilis, C.davallianae, Molinion) a rákosiny. Po napuštění patřila nádrž k typu přehrad s explozivním vývojem druhů ponořených rostlin a pomalým rozvojem pobřežní vegetace. Fázemi explozivního rozvoje prošly četné druhy makrofyt. Z pobřežních rostlin se nejrychleji rozšířily druhy orobinec širolistý a chrastice rákosovitá. Rákosiny a porosty skřipince jezerního a zblochanu vodního tvoří jen sporadické porosty.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,422 ha 0,04 2,86
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,183 ha 0,02 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,865 ha 0,09 3,07
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,389 ha 0,14 3,53
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,035 ha -- 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3,494 ha 0,36 1,94
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 24,685 ha 2,57 1,98
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,702 ha 0,07 2,26
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,426 ha 0,04 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 4,854 ha 0,51 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Butomus umbellatus šmel okoličnatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Gavia immer potáplice lední -- BD I -- -- 2019
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Vulpia myuros mrvka myší ocásek -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Chlidonias hybrida rybák bahenní -- BD I Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2020
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Charadrius alexandrinus kulík mořský -- BD I -- -- 2018
Ptáci Hydroprogne caspia rybák velkozobý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Hydrocoloeus minutus racek malý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Gavia stellata potáplice malá -- BD I -- -- 2020
Ptáci Gavia arctica potáplice severní -- BD I -- -- 2021
Ptáci Larus canus racek bouřní -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2021
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Ficedula hypoleuca lejsek černohlavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 157

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.