Zbytka

R.NA.01
Lokalizace: 50.296492N 16.066067E
Rozloha: 107,101 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 260 - 275 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Komplex luhů a olšin, fragmentů dubohabřin a slatinných luk v podkově Zlatého potoka.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,230 ha 0,21 4
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 1,781 ha 1,66 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,390 ha 0,36 3,84
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1,209 ha 1,13 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,181 ha 0,17 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,271 ha 0,25 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 6,873 ha 6,42 1,69
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 30,775 ha 28,73 2,05
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,903 ha 1,78 2,2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1,598 ha 1,49 3
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 11,561 ha 10,79 1,83
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3,062 ha 2,86 1,27
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,096 ha 1,96 2,25
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,610 ha 0,57 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 20,204 ha 18,86 1,48
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2011
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2011
Ptáci Falco columbarius dřemlík tundrový Silně ohrožený BD I -- -- 2011
Cévnaté rostliny Lilium martagon lilie zlatohlavá Ohrožený -- -- -- 2018
Netopýři Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2018
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2019
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2018
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2017
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2011
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2011
Cévnaté rostliny Dactylorhiza incarnata prstnatec pleťový Silně ohrožený -- -- -- 2011
Cévnaté rostliny Alchemilla propinqua kontryhel příbuzný -- -- Chybí údaje (DD) -- 2011
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 77

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.