Zbytka

R.NA.01
Lokalizace: 50.296492N 16.066067E
Rozloha: 107.101 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 260 - 275 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Komplex luhů a olšin, fragmentů dubohabřin a slatinných luk v podkově Zlatého potoka.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 30.775 ha 28.73 2.05
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.271 ha 0.25 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3.062 ha 2.86 1.27
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1.598 ha 1.49 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.096 ha 1.96 2.25
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.209 ha 1.13 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.230 ha 0.21 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.181 ha 0.17 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 11.560 ha 10.79 1.83
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 11.949 ha 11.16 1.46
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 6.873 ha 6.42 1.69
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.903 ha 1.78 2.2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 1.781 ha 1.66 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.390 ha 0.36 3.84
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 20.204 ha 18.86 1.48
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Dvoukřídlí Stratiomys longicornis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Dvoukřídlí Stratiomys chamaeleon -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Cévnaté rostliny Triglochin palustre -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Eleocharis uniglumis subsp. uniglumis bahnička jednoplevá pravá -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Barbarea vulgaris subsp. arcuata barborka obecná obloučnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Barbarea stricta barborka přitisklá -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Hyoscyamus niger blín černý -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Listera ovata bradáček vejčitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2006
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2014
Ptáci Turdus iliacus drozd cvrčala Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2001
Cévnaté rostliny Berberis vulgaris dřišťál obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Ophioglossum vulgatum hadí jazyk obecný Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Adonis aestivalis hlaváček letní -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 106

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.