V dubech

R.MB.03
Lokalizace: 50.528727N 15.091201E
Rozloha: 15,408 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: CHKO, PP
Nadmořská výška: 240 - 262 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Svahové prameniště a slatinná louka spásané oborovou zvěří.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3,315 ha 21,52 3
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0,083 ha 0,54 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,000 ha -- 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,356 ha 2,31 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1,063 ha 6,9 1,41
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,026 ha 0,17 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,106 ha 0,69 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,940 ha 6,1 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,766 ha 4,97 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,006 ha 0,04 1
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0,691 ha 4,48 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4,774 ha 30,98 3,7

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2011
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2011
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2018
Vážky Somatochlora flavomaculata lesklice skvrnitá -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2011
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Carex davalliana ostřice Davallova Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2011
Cévnaté rostliny Carex disticha ostřice dvouřadá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Carex riparia ostřice pobřežní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Carex flava ostřice rusá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2011
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2017
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2018
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 26

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.