Žabakor

R.MB.02
Lokalizace: 50.544761N 15.05882E
Rozloha: 111.513 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Jiné vodní a bažinné biotopy
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 231 - 250 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rybník s rákosinami a slatinnou loukou. Význačný z hlediska migrace ptactva.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 7.394 ha 6.63 2
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0.148 ha 0.13 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.201 ha 1.97 3
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 49.453 ha 44.35 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 3.013 ha 2.7 1.41
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 3.289 ha 2.95 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 15.309 ha 13.73 1.19
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.576 ha 1.41 1.18
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.558 ha 1.4 1.06
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.188 ha 0.17 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.676 ha 0.61 2.97
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5.828 ha 5.23 2.66
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.026 ha 0.02 2.04

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2008
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Hydrobates pelagicus buřňáček malý -- BD I -- -- 2006
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2010
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2014
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Ptáci Anas penelope hvízdák eurasijský -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2007
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Numenius arquata koliha velká Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2010
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 88