Ohře

R.LT.03
Lokalizace: 50.460697N 14.157816E
Rozloha: 605.227 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: EVL
Nadmořská výška: 136 - 194 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Živinami bohatá řeka meandrující krajinou nížinného rázu. Jedná se o tok Ohře mezi ústím do Labe a Louny. Tok je na části regulovaný, s několika jezy.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 1.304 ha 0.22 2.2
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 0.640 ha 0.11 1.74
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.167 ha 0.19 2.37
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.337 ha 0.06 1.62
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3.629 ha 0.6 2.47
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.241 ha 0.04 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.131 ha 0.02 1.81
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.055 ha 0.01 2.01
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 131.326 ha 21.7 1.77
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 90.651 ha 14.98 2.23
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.047 ha 0.34 3.97
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.037 ha 0.01 2
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.236 ha 0.2 2.3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.266 ha 0.04 1.3
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.630 ha 0.1 1
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 24

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ploštice Aphelocheirus aestivalis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Ryby a mihule Cobitis sp. -- -- HD II -- -- 2009
Měkkýši Viviparus viviparus bahenka pruhovaná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2008
Ryby a mihule Leuciscus aspius bolen dravý -- HD II, HD V -- -- 2010
Cévnaté rostliny Echinops sphaerocephalus bělotrn kulatohlavý -- -- -- BL2 2002
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2001
Ryby a mihule Rhodeus amarus hořavka duhová -- HD II Ohrožený (EN) -- 2012
Měkkýši Pisidium moitessierianum hrachovka nepatrná -- -- Ohrožený (EN) -- 2009
Měkkýši Pisidium supinum hrachovka obrácená -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Měkkýši Pisidium amnicum hrachovka říční -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Sisymbrium loeselii hulevník Loeselův -- -- -- GL 2009
Cévnaté rostliny Fraxinus pennsylvanica jasan pensylvánský -- -- -- BL2 2009
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2014
Ryby a mihule Leuciscus idus jelec jesen Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 95

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.