Myslivna

R.LT.02
Lokalizace: 50.39521N 14.07974E
Rozloha: 56,501 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 156 - 200 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Svahem z křídových slínů a pískovců a Malou Ohří ohraničený lužní les, v němž převládají olše, topol, vrba, lípa, v sušších partiích dub, jilm, jasan, javor klen a mléč. Ve střední části, jež je silně zamokřená bočními prameny, které zčásti usazují CaCO3, se místy uchovaly tůňky.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 10,786 ha 19,09 1,23
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 24,920 ha 44,11 1,36
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 9,750 ha 17,26 1,03
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1,456 ha 2,58 2
L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy 91H0 Panonské šipákové doubravy 0,036 ha 0,06 2
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 1,886 ha 3,34 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,074 ha 1,9 2
R1.3 Lesní pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0,192 ha 0,34 1,19
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,569 ha 1,01 4
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 1,048 ha 1,85 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Houby Cortinarius helvelloides pavučinec chřapáčový -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Houby Cortinarius alnetorum pavučinec olšový -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Scilla vindobonensis ladoňka vídeňská Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Houby Ascotremella faginea mozkovka rosolovitá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Houby Rutstroemia bolaris terčka žilnatá -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Houby Clavaria acuta kyjanka špičatá -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Houby Clavulinopsis laeticolor kyjovečka krásná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Houby Cortinarius bibulus pavučinec hezoučký -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Carex riparia ostřice pobřežní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Houby Russula alnetorum holubinka olšinná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Houby Cortinarius nanceiensis pavučinec nancyský Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Houby Cystolepiota bucknallii bedlička Bucknallova -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Houby Flammulaster granulosus kržatka zrnitá -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Houby Hygrophorus discoxanthus šťavnatka rezavějící -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 56

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.