Myslivna

R.LT.02
Lokalizace: 50.39521N 14.07974E
Rozloha: 56.501 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 156 - 200 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Svahem z křídových slínů a pískovců a Malou Ohří ohraničený lužní les, v němž převládají olše, topol, vrba, lípa, v sušších partiích dub, jilm, jasan, javor klen a mléč. Ve střední části, jež je silně zamokřená bočními prameny, které zčásti usazují CaCO3, se místy uchovaly tůňky.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 9.750 ha 17.26 1.03
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1.456 ha 2.58 2
R1.3 Lesní pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0.192 ha 0.34 1.19
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 1.048 ha 1.85 1
L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy 91H0 Panonské šipákové doubravy 0.036 ha 0.06 2
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 1.886 ha 3.34 1
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 24.920 ha 44.11 1.36
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.074 ha 1.9 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.569 ha 1.01 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 10.786 ha 19.09 1.23

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Houby Lepiota grangei bedla tmavozelená -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Houby Cystolepiota bucknallii bedlička Bucknallova -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Měkkýši Perforatella bidentata dvojzubka lužní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Cornus mas dřín jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2014
Cévnaté rostliny Sorbus torminalis jeřáb břek -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Ulmus laevis jilm vaz -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Cévnaté rostliny Lithospermum purpurocaeruleum kamejka modronachová -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Thelypteris palustris kapradiník bažinný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2002
Cévnaté rostliny Scilla vindobonensis ladoňka vídeňská Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Lilium martagon lilie zlatohlavá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2009
Cévnaté rostliny Lemna trisulca okřehek trojbrázdý -- -- Zranitelný (VU) -- 2007
Cévnaté rostliny Carex michelii ostřice Micheliova -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Carex paniculata ostřice latnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 29