Loužek u Obory

R.LN.04
Lokalizace: 50.36627N 13.883585E
Rozloha: 24.591 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Nadmořská výška: 171 - 196 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Zbytek lužního lesa Loužek se nachází mezi obcemi Obora a Počedělice, asi 4 km VSV od Loun. Uchoval se v místě bývalého řečiště a kopíruje starou terasu řeky Ohře, která je vysoká asi 25 m a dlouhá 3 km. Lužní les je bohatý na četné mokřiny, prameniště a odvodňovací příkopy.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2.785 ha 11.32 3
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 3.689 ha 15 1
L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek pralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 13.173 ha 53.57 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.915 ha 3.72 3.4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Listera ovata bradáček vejčitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2005
Cévnaté rostliny Ulmus laevis jilm vaz -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2005
Cévnaté rostliny Symphytum bohemicum kostival český Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2007
Cévnaté rostliny Symphoricarpos albus pámelník bílý -- -- -- BL2 2005
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2005
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2005
Cévnaté rostliny Hottonia palustris žebratka bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2005

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.