Meandry Smědé

R.LB.03
Lokalizace: 50.989308N 15.033637E
Rozloha: 153.021 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Jiné vodní a bažinné biotopy
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 227 - 255 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Niva podhorské řeky, pravidelně 1–2x ročně zaplavovaná, s přirozeně meandrujícím korytem, s fenoménem štěrkových a štěrkopísčitých náplavů a se slepými rameny v různé fázi zazemňovacího procesu. Na trvale podmáčené části nivy jsou vyvinuty rákosiny nebo společenstva ostřic, roztroušeně se vyskytují skupiny náletových dřevin s převahou vrb.Patří sem i rybník Dubák (rybník Dubový) – průtočný rybník v nivě Smědé je významným hnízdištěm i tahovou zastávkou v podhůří Jizerských hor. Mokřad je součástí stejnojmenné PR spolu s přilehlým svahovým lesem, zbytkem původních dubolipových hájů.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 3.191 ha 2.09 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 43.382 ha 28.35 2.08
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 6.423 ha 4.2 1.66
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 6.998 ha 4.57 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 4.880 ha 3.19 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.015 ha 0.01 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 6.527 ha 4.27 1.2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.249 ha 0.16 2
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.338 ha 0.22 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 14.653 ha 9.58 1.53
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.024 ha 0.02 2.93
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.007 ha -- 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 10.599 ha 6.93 1.44
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 1.444 ha 0.94 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 22.726 ha 14.85 1.05
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 22

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Bledius terebrans -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2007
Dvoukřídlí Temnostoma meridionale -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2007
Dvoukřídlí Parhelophilus frutetorum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2007
Dvoukřídlí Orthonevra brevicornis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2007
Dvoukřídlí Anasimyia lineata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2007
Neuropteroidní hmyz Micromus lanosus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2007
Dvoukřídlí Temnostoma apiforme -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2007
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Isolepis setacea bezosetka štětinovitá -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ryby a mihule Leuciscus aspius bolen dravý -- HD II, HD V -- -- 2004
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Botaurus stellaris bukač velký Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2011
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 115

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.