Tok Liboce: Mětikalov – Žebletín

R.KV.07
Lokalizace: 50.242577N 13.175422E
Rozloha: 371.005 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Nadmořská výška: 372 - 700 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Tok Liboce v centrální části Doupovských hor, v horním úseku přirozeně meandrující, s navazujícím dobře vyvinutým břehovým porostem a zamokřelými loukami.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.318 ha 0.09 1.8
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0.561 ha 0.15 3
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 4.639 ha 1.25 2.37
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.038 ha 0.01 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3.990 ha 1.08 2.19
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 5.070 ha 1.37 1.84
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.047 ha 0.01 3
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 15.163 ha 4.09 1.17
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 2.716 ha 0.73 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 39.519 ha 10.65 3.08
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.559 ha 0.42 3.19
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 4.768 ha 1.29 2.64
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.033 ha 0.01 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.005 ha -- 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 1.210 ha 0.33 2
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 28

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Limosella aquatica blatěnka vodní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Hyoscyamus niger blín černý -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1 2002
Cévnaté rostliny Pinus nigra borovice černá -- -- -- BL2 2003
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2013
Cévnaté rostliny Echinops sphaerocephalus bělotrn kulatohlavý -- -- -- BL2 2002
Cévnaté rostliny Corydalis intermedia dymnivka bobovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Dianthus armeria hvozdík svazčitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Cévnaté rostliny Cytisus scoparius janovec metlatý -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Polemonium caeruleum jirnice modrá -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Galeopsis ladanum konopice širolistá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Iris sibirica kosatec sibiřský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Lilium martagon lilie zlatohlavá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 56

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.