Rudné

R.KV.04
Lokalizace: 50.360178N 12.671144E
Rozloha: 102.744 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 741 - 877 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Svahové rašeliniště a zrašelinělé neobhospodařované louky v Krušných horách.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 6.656 ha 6.48 1.54
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1.589 ha 1.55 1.01
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.178 ha 0.17 4
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 6.229 ha 6.06 1.15
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.166 ha 0.16 2.13
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.396 ha 0.39 1.78
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 26.468 ha 25.76 2.01
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 8.862 ha 8.63 1.26
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 6.676 ha 6.5 1.6
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.052 ha 0.05 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.732 ha 0.71 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 10.720 ha 10.43 1.3

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Formica lemani -- Ohrožený -- -- -- 2011
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2011
Motýli Aporia crataegi bělásek ovocný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2006
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Meum athamanticum koprník štětinolistý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009
Savci Martes martes kuna lesní -- HD V -- -- 2006
Blanokřídlí Formica sanguinea mravenec loupeživý Ohrožený -- -- -- 2011
Cévnaté rostliny Arnica montana prha arnika Ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2007
Cévnaté rostliny Dactylorhiza fuchsii prstnatec Fuchsův Ohrožený -- -- -- 2010
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2010
Savci Nyctereutes procyonoides psík mývalovitý -- -- -- BL3 2002
Mechorosty Sphagnum affine rašeliník střecholistý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2006
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2007
Cévnaté rostliny Trientalis europaea sedmikvítek evropský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2008
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 16

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.